DETALJREGULERING FOR DOKTORHAGEN LANGSETHVEIEN 1

 

main_DOKTORHAGEN.jpg

 

Reguleringsplan under arbeid.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene med gnr. 301 bnr. 37 og gnr. 301 bnr. 62 til boligformål og tilrettelegge for høyere utnyttelse med opptil 11 boliger. Ny bebyggelse er planlagt som leiligheter og rekkehus med to etasjer over terreng samt parkering i underetasje. Eksisterende hovedhus i Langsethveien 1 er planlagt bevart. Dette er en betydelig reduksjon av planarbeidets tidligere mål om utnyttelse og bygningshøyder.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferater tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer.