DETALJREGULERING FOR DOKTORHAGEN LANGSETHVEIEN 1

VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET OG PLANARBEID

 

På vegne av Hurumhalvøya Boligutvikling AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om endring av planområdetfor planarbeidet med detaljregulering for eiendommene gnr. 301 bnr. 37 og gnr. 301 bnr. 62, samt tilstøtende veiareal i nord-øst, i Asker kommune.

Planområdet er på om lag 4,6 daa og er avsatt til eksisterende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplanens arealdel for Hurum 2015-2027. Eiendommene er ikke regulert. Planavgrensningen er redusert i forhold til varsel om oppstart av planarbeid fra 2018.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene med gnr. 301 bnr. 37 og gnr. 301 bnr. 62 til boligformål og tilrettelegge for høyere utnyttelse med opp til 11 boliger. Ny bebyggelse er planlagt som leiligheter og rekkehus med to etasjer over terreng samt parkering i underetasje. Eksisterende hovedhus i Langsethveien 1 er planlagt bevart. Dette er en betydelig reduksjon av planarbeidets tidligere mål om utnyttelse og bygningshøyder.

 

Forslagstiller er Hurumhalvøya Boligutvikling AS og fagkyndig er Arkitektkontoret Hauger AS. Planinitiativet er vurdert iht. plan- og bygningsloven §4-1 Planprogram og tilhørende §10 i «Forskrift om konsekvensutredninger» (FOR-2017-06-21-854). Planforslaget er i tråd med overordnede planer og faller derfor ikke inn under §4-1. Det vil derfor ikke være behov for et planprogram eller en konsekvensutredning.

 

Frist for innspill er satt til 14.02.2023. Etter at fristen for innspill er utløpt vil planforslaget utarbeides. De som kommer med innspill til planforslaget vil ikke motta direkte tilbakemelding, men merknadene inkluderes i den videre planbehandlingen. Hvordan innspillene er behandlet vil framkomme i saksdokumentene ved politisk behandling av planforslaget. Etter at Asker kommune har behandlet planen politisk første gang vil planforslaget legges ut for offentlig ettersyn før ny politisk behandling. Det vil da være ny anledning for å komme med innspill til planforslaget.

 

Merknader til dette varselet kan rettes til:

ARKITEKTKONTORET HAUGER AS v/ Hannes Ertl
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf:         406 94 009

e-post: hannes@arkitekthauger.no

 

Frist:  14.02.2023

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.