DETALJREGULERING NEUMANNS GATE 17-21

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID TIL DETALJREGULERING

 

På vegne av Det Islamske Kultursenter i Drammen varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Neumanns gate 17-21i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene Neumanns gate 17-21, 3044 Drammen, Gnr./Bnr.: 111/496 og Ingen adresse, 3044 Drammen, Gnr./Bnr.: 111/6015. Planområdet er på om lag 5,93 daa og ligger sentralt i Drammen by på Strømsø og nord-vest hvor Bjørnstjerne Bjørnsons gate og E18 motorveibrua krysser hverandre.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt menighetssenter for Det islamske Kultursenter i Drammen med nye lokaler med tilstrekkelig kapasitet.

 

Konsekvenser av planen

Hovedadkomst for gående til planområdet er Neumanns gate. Fra Tordenskiolds gate, hvor nærmeste bussholdeplass ligger, er det ikke sammenhengende fortau fram til planområdet. For å sikre god framkommelighet for myke trafikanter må det reguleres og opparbeides fortau på østsiden av Neumanns gate fra krysset med Stibolts gate langs Neumanns gate og fasaden til Neumanns gate 17 til avkjørselen.


Planinitiativet er vurdert iht. plan- og bygningsloven §4-1 Planprogram og tilhørende §10 i «Forskrift om konsekvensutredninger» (FOR-2017-06-21-854). Planinitiativet er vurdert til å ikke ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og faller derfor ikke inn under §4-1. Det vil derfor ikke være behov for et planprogram eller en konsekvensutredning.

Kommunedelplan for sentrum blir grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplanen. På eiendommen som skal reguleres er det ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper innenfor eiendommen. Eiendommen er heller ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. (miljøstatus.no)

 

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til å komme med uttalelse til planen.

 

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferater tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/57911.

 

Merknader til dette varselet kan rettes til:

ARKITEKTKONTORET HAUGER AS v/ Hannes Ertl
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf:        406 94 009

e-post: hannes@arkitekthauger.no

 

Frist:  24.01.2022

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

 

Modellbildene viser en foreløpig skisse av bygningen og er kun illustrerende.